மாகாண பணிப்பாளர் அவர்கள்

 

மாகாண பணிப்பாளர் அவர்கள் –பொறி. திரு. பீ.ஆர்.எஸ்.பீ.பஸ்நாயக்க (3300)

அலுவலகம்                      -037-2231322, 037-3375550

கையடக்க            - 071-4394973

பிரதி பணிப்பாளர் அவர்கள்   –பொறி. திரு. டப்.எம்.சி.பர்னாந்து (3306)

அலுவலகம்                       -037-2221301

கையடக்க - 071-8033505

பிரதி பணிப்பாளர் அவர்கள்     –பொறி. திரு. டீ.ஏ.வன்னிநாயக்க (3302)

அலுவலகம்                       -037-2231344

கையடக்க                   - 071-5351548

நிலைய பொறி.             –பொறி.திரு.எம்.கே.டீ.ரசிக தரங்க மல்லவஆரச்சி (3310)

கையடக்க                   - 071-4395069

நிலைய பொறி.             –பொறி.திரு.டீ.டீ.எஸ் விஜேரத்ன (3307)

கையடக்க                   - 071-3057460

நிலைய பொறி.             –பொறி.திரு.ஏ.எம். கசுன் அபேசிங்ஹ (3307)

கையடக்க                   - 071-5478106

நிருவாக உத்தியோகத்தர்    –திரு.கித்சிரி ஹேரத் (3303)

கையடக்க                   - 071-8159041

கணக்காளர்                –திரு ஜே.எம்.டீ. ரத்நாயக்க (3200)

 

கையடக்க                   - 071-4513072

அரசாங்க தகவல் மையம்

Provincial Line Ministry

Sinhala_Tamil


Last Update

06th December 2017