සම්බන්ධ වීමට

පොදු අංක :- 037-2231381,037-2231382 (3310)

ෆැක්ස් අංකය :- 037-2234117

පළාත් අධ්‍යක්ෂතුමා :- ඉංජි.බී.ආර්.එස්.බී.බස්නායක මහතා (3300)

කාර්යාලය :- 037-2231322,037-3375550

ජංගම :- 071-4394973

නි. අධ්‍යක්ෂතුමා :- ඉංජි.ඩබ්.එම්.සී. ප්‍රනාන්දු මහතා (3306)

කාර්යාලය :- 037-2221301

ජංගම :- 071-8033505

නි. අධ්‍යක්ෂතුමා :- ඉංජි.ඩී.ඒ.වනිගසේකර මහතා (3302)

කාර්යාලය :- 037-2231344

ජංගම :- 071-5351548

මූලස්ථාන ඉංජි: :- ඉංජි.එම්.කේ.ඩී.රසික තරංග මල්ලවාරච්චි මහතා (3310)

ජංගම :- 071-4395069

මූලස්ථාන ඉංජි: :- ඉංජි.ඩී.ඩී.එස්.විජේරත්න මහතා (3307)

ජංගම :- 071-3057460

මූලස්ථාන ඉංජි: :- ඉංජි.ඒ.එම්.කසුන් අබේසිංහ මහතා (3307)

ජංගම :- 071-5478106

පරිපාලන නිලධාරි :- කිත්සිරි හේරත් මහතා (3303)

ජංගම :- 071-8159041

ගණකාධිකාරි :- ජේ.එම්.ඩී.රත්නායක මිය (3200)

කාර්යාලය :- 037-2229056

ජංගම :- 071-4513072

 

වැඩ අංශය (3304)

ආයතන අංශය (3314)

ගිණුම් අංශය (3205/3202)

සැලසුම් අංශය (3305)

 

වි.ඉ.කාර්යාලය

කාර්යාලය

ෆැක්ස්

ජංගම

කුරුණෑගල - ඉංජි: එන්.පී.කුමාරසිංහ මහතා

037-2243256

037-2243195

077-3525902

කුලියාපිටිය - ඉංජි: එම්.ඒ.එල්.ඩබ්.මාරසිංහ මහතා

037-2281272

037-2281409

071-4411465

මහව - ඉංජි: ජේ.එම්.ටී.බී.ජයවර්ධන මහතා

037-2276055

037-2275185

077-3032336

වාරියපොල - ඉංජි: ඩී.එම්.ඩී.එස්.දිසානායක මහතා

037-2267895

037-2267905

071-8501274

හලාවතඉ- ඉංජි: ජේ.එම්.එස්.අයි.බණ්ඩාර මහතා

032-2222347

032-2222355

071-8178751

ආණමඩුව- ඉංජි: එස්.එන්.ජයසංහ මහතා

032-2263282

032-2263283

0714950066

 

විද්‍යුත් තැපෑල මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

Government Information Center

Provincial Line Ministry

Sinhala_Tamil


Last Update

06th December 2017