අප ගැන

(අ)    ප්‍රධාන කාර්යාලය

¸ ආයතන අංශය - අංශ ප්‍රධානියා ලෙස පරිපාලන නිලධාරී කටයුතු කරන අතර සියලුම දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනික කටයුතු මේ අංශයෙන් සිදු කරයි.

පළාත්අධ්‍යක්ෂ  යටතේ  මෙම  අංශ  ක්‍රියාත්මක  වන අතර

¸¸. වැඩ අංශය                  සැළසුම්    හා    ඉංජිනේරු    අංශ  ද  මේ  යටතේ  පිහිටුවා

සැලසුම් අංශය ඇත.   මාර්ග  වැඩි  දියුණු   හා   නඩත්තු   සැලැස්ම   අනුව

ඉංජිනේරු අංශය

මාර්ග වැඩිදියුණු නඩත්තු කටයුතු තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල හරහා සිදු කෙරේ.

¸¸¸'ගිණුම් අංශය -  අංශ ප්‍රධානීයා ලෙස ගණකාධිකාරී කටයුතු කරන අතර ආයතනයේ  සියලුම  ගිණුම් කටයුතු මෙම අංශය මඟින් සිදු කෙරේ.

 

Government Information Center

Provincial Line Ministry

Sinhala_Tamil


Last Update

06th December 2017