நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம்

நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம் – 06

திணைக்களத்தின் வருடாந்த வேலைத்திட்டம்

நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவாறு

குருணாகல் மாவட்டத்தில்     நிறைவேற்று பொறியியலாளர்

அலுவலகம் 04 ம், புத்தளம் மாவட்டத்தில் நிறைவேற்று பொறியியலாளர்

அலுவலகம் 02 ம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

I. குருணாகல்     நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம்

II. வாரியபொல நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம்

III. குளியாபிடிய நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம்

IV. மாஹோ நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம்

V. சிலாபம் நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம்

VI. நிறைவேற்று பொறியியலாளர் அலுவலகம

அரசாங்க தகவல் மையம்

Provincial Line Ministry

Sinhala_Tamil


Last Update

06th December 2017