විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

  1. කුරුණෑගල විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය
  2. වාරියපොල විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය
  3. කුලියාපිටිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය
  4. මහව විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය

 

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

  1. හලාවත විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය
  2. ආණමඩුව විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය

 

Government Information Center

Provincial Line Ministry

Sinhala_Tamil


Last Update

06th December 2017