செயற்பொறுப்புக்கள்

செயற்பொறுப்புக்கள்  – தேசிய பாதை தொடருக்கு முறையாக தொடர்பு கொள்ளும்,

 

கிராமிய  பாதை தொடருடன் வினைத் திறனுடன் செயற்படுமாறும், மாகாண பாதை தொடரினை வடிவமைத்தலும் மேம்படுத்தி உயர் குணநலமுடன் மாகாண ​பாதை தொடரினை ஏற்படுத்தலும் அதனை கொண்டு நடாத்தலுக்காக தேவையான பொறியியல் துறையிலும் ஆலோசனை சேவையினை வழங்களும் இந்த திணைக்களத்தின் பிரதான அலுவலாகும்.

அரசாங்க தகவல் மையம்

Provincial Line Ministry

Sinhala_Tamil


Last Update

06th December 2017