අපගේ දැක්ම

තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනය හා එමගින් ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීමට අත්‍යාවශ්‍ය වන මාර්ග පද්ධතිය කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි අයුරින් පවත්වාගෙන යාම.

 

 

අපගේ මෙහෙවර

සීමිත සම්පත් දියුණු තාක්ෂණය හා ශිල්පීය නිපුණතාවය ඵලදායි ලෙස කළමනාකරණය කරගනිමින්, වයඹ පළාත් මාර්ග පද්ධතිය කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහ මෙහෙයුම් සඳහා නිර්මාණය කිරීමහා යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම

 

 

Government Information Center

Provincial Line Ministry

Sinhala_Tamil


Last Update

06th December 2017